Research Programs

 

 

 

 

TRAFFIC BUILDING STUDIO


 Director: Prof. SHEN Zhongwei

 

 

 

 

 

 

 

MULTI-ETHNIC ARCHITECTURE & CULTURE STUDIO


 Director: Prof. LIN Qing

 

 

 

 

 

 

 

SUSTAINABLE URBAN DESIGN STUDIO


 Director: Prof. YANG Kunli